Tag

Angka (sunji)/nomor(bango)

0 = rei (zero)
1 = ichi
2 = ni
3 = san
4 = shi/yon
5 = go
6 = roku
7 = nana/shichi
8 = hachi
9 = kyu/ku
10 = juu
11 = juu ichi
12 = juu ni
13 = juu san
14 = juu yon
20 = ni juu
21 = ni juu ichi
22 = ni juu ni
23 = ni juu san
24 = ni juu yon
30 = san juu
40 = yon juu
50 = go juu
100 = hyaku
101 = hyaku ichi
110 = hyaku juu
125 = hyaku ni juu go
145 = hyaku yon juu go

Ungkapan-ungkapan

Tatte kudasai = silahkan berdiri
suwatte kudasai = silahkan duduk
kaite kudasai = silahkan tulis
itte kudasai = katakan!
yonde kudasai = silahkan baca
kite kudasai = silahkan datang
kiite kudasai = dengarkan!
mite kudasai = silahkan lihat
mou ichido itte kudasai = katakan
sekali lagi

isu ni suwatte kudasai = silahkan
duduk di kursi
mae ni tatte kudasai = silahkan berdiri di depan
yatte imasu => sedang melakukan
nani o yatte imasuka? = sedang kerjakan apa?
dare = siapa?
sakana = ikan

Reza C Warni
Selasa, 17 Juli 2012

Iklan