Tag

watashi = saya
Namae = nama
No = partikel (kepunyaan)
Sundeimasu = tinggal
Toshi = umur
Sai = tahun
Kara = dari
Kimashita = datang/tiba
Ni = partikel (di)

konnichiwa
(selamat siang)
Hajimemashite
(perkenalkan)
Watashi no namae wa_______desu
(nama saya______) Toshi wa_______sai desu
(umur saya_______tahun)
______ni sandeimasu
(saya tinggal di_____)
______kara kimashita
(datang*asal* dari_____)
Douzo yoroshiku onegaishimasu
(senang berkenalan dengan kalian)

Reza C Warni
25 Juli 2012

Iklan